PORADY

Regulamin przeglądu hodowlanego OWCZARKÓW NIEMIECKICH (obowiązuje od 01.01.2004)

Organizacją przeglądu hodowlanego ON zajmuje się aktyw sekcji ON z upoważnienia Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Przeglądy hodowlane owczarków niemieckich mają być przeprowadzane w macierzystym oddziale psa/suki, a tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Oddziałowej Komisji Hodowlanej w innym oddziale ZK w Polsce. Wyrazić na to zgodę musi również organizator przeglądu hodowlanego.
Przeglądy hodowlane są końcowym etapem dopuszczania psów/suk do hodowli, czyli mogą się odbyć wyłącznie po spełnieniu innych wymogów hodowlanych.

I. Dokumenty niezbędne w celu przystąpienia do przeglądu hodowlanego

- oryginał rodowodu z wpisem "stawy biodrowe normalne A" lub "stawy biodrowe prawie normalne B", dokonanym przez lecznicę upoważnioną przez Związek Kynologiczny lub równorzędną zagraniczną, uznawaną przez Związek Kynologiczny,

- karty ocen z wystaw, uzyskane po ukończeniu 15 miesięcy dla psów: trzy oceny doskonałe od minimum dwóch sędziów, w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej (Klubu Komisji), dla suk: trzy oceny minimum bardzo dobre z wystaw, uzyskane po ukończeniu 15 miesięcy od minimum dwóch różnych sędziów, w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej (Klubu Komisji),

- oryginał dokumentu stwierdzającego pozytywne zaliczenie egzaminu min. IPO-I lub równorzędnego zagranicznego, uznawanego przez WUSV - dla wszystkich psów i suk urodzonych po 30.06.2000 r.,

- dokument potwierdzający opłatę przeglądu hodowlanego,

- legitymację członkowską z opłaconymi składkami za rok bieżący.

W przypadku nie zaliczenia przeglądu hodowlanego, ponowne przystąpienie (poprawkowe) do przeglądu hodowlanego może nastąpić po upływie min. 3-ech miesięcy od daty nie zaliczenia przeglądu - wyłącznie na terenie macierzystego oddziału.

II. Przegląd hodowlany przeprowadzany jest jednego dnia i składa się z:

1. testów psychicznych wykonywanych przez sędziego prób pracy,

2. oceny  eksterieru wykonywanej przez międzynarodowego sędziego eksterieru owczarków niemieckich,

3. mogą do niego przystąpić psy i suki po ukończeniu 18 miesięcy,

4. planowane przeglądy hodowlane muszą być przez Kierownika Sekcji ON zgłoszone w Klubie Komisji w terminach:
    - do 15 grudnia - na pierwszą połowę roku,
    - do 15 kwietnia - na drugą połowę roku.
Zgłoszenie powinno zawierać termin, miejsce przeglądu oraz proponowaną obsadę sędziowską, która musi być uzgodniona z Klubem Komisją.

5. Przeglądy hodowlane wykonane w innych terminach nie mogą zostać uznane i nie będą podstawą uzyskania uprawnień hodowlanych.

6. Po zakończeniu przeglądu hodowlanego Kierownik Sekcji prześle w terminie 3-ech tygodni, pod rygorem unieważnienia, sprawozdanie z tego przeglądu do Klubu Komisji owczarka niemieckiego.

7. Do dalszej hodowli kwalifikowane są psy/suki, które otrzymują w rodowodzie wpis "PIES REPRODUKTOR" lub "SUKA HODOWLANA". Wpisu dokonuje Kierownik Sekcji ON lub jego zastępca.

8. Do hodowli mogą być użyte:
a) suki - po ukończeniu 18 m-cy,
b) psy - po ukończeniu 24 m-cy.

Warunki konieczne do przeprowadzenia przeglądu hodowlanego

1. Ogólnie dostępny teren o wystarczających wymiarach, na którym można wytyczyć ring o wymiarach 20 x 30 m. W pobliżu należy wytyczyć miejsce dla przeprowadzenia testów psychicznych o wymiarach 20 x 70 m. Miejsce to powinno być ogrodzone taśmą tak, aby przebywać tam mogli wyłącznie:
- sędzia przeprowadzający test,
- asystent,
- właściciel (przewodnik) psa/suki,
- pozorant w kompletnym stroju, posiadający licencję.

2. Niezbędne pomoce:
- namiot lub duży, stacjonarny parasol,
- stolik i krzesła w wystarczającej ilości,
- miarka do pomiaru wielkości psa/suki,
- dwa sprawne pistolety startowe i wystarczająca ilość naboi,
- chorągiewki dla oznaczenia odległości,
- taśma do oznaczenia ringów i terenu na testy psychiczne,
- chochoł (namiot).

3. W przeglądzie poza sędzią i asystentem uczestniczą:
- sekretarz wyznaczony przez Kierownika Sekcji ON,
- pozorant w kompletnym stroju.

4. Przed rozpoczęciem przeglądu hodowlanego sędzia i asystent sprawdzają zgodność numeru tatuażu z oryginałem rodowodu.

5. Testy psychiczne rozpoczynają się badaniem odporności na strzał (max. 4 psy jednocześnie). Psy i suki, które zaliczyły badanie odporności na  strzał wchodzą pojedynczo na wyznaczony teren i zaliczają dwie próby:
- atak na przewodnika z ukrycia (chochoł) z uchwyceniem rękawa,
- pościg z uchwyceniem rękawa (dla suk bez IPO-I urodzonych przed 30.06.2000 r.),
- atak na psa (czołówka) - dla psów/suk z min. IPO-I.
Pozorant przy ataku nie wydaje żadnych okrzyków.

6. Zarówno przy próbie ataku na przewodnika jak i czołówce i pościgu pies/suka ma przez krótką chwilę podjąć bezpośrednią walkę z pozorantem. Każda próba zakończona odejściem psa od pozoranta na odległość większą niż 2 m nie może być zaliczona. Przy ataku na przewodnika pozorant uderza dwukrotnie psa/sukę (tak ja na egzaminie IPO-I).

7. Psy/suki, po zaliczeniu testu psychicznego przechodzą wraz z przewodnikiem na ring przeznaczony do oceny eksterieru.

8. Sędzia przeprowadzający ocenę eksterieru zobowiązany jest do wypełnienia karty przeglądu hodowlanego wg załączonego wzoru.

9. Po zakończeniu przeglądu hodowlanego sędzia przeprowadzający przegląd łącznie z Kierownikiem Sekcji ON lub osobą przez niego wyznaczoną podpisuje protokół przeglądu.

Powrót do listy tematów